Web sahypalarymyza hoş geldiňiz!

ÖNÜMLER

BIZ hakda

KOMPANI PRA PROFILI

    91f8e9916ea0cff9cd9736f236972e3

Kunshan Haojin uanuan Elektrik Tehnologiýa Ş.

Bu ugurda 10 ýyldan gowrak wagt bäri işledik we kämillik ýaşyna ýeten tejribä we ökde tehnika eýe bolduk. Bu önümlerimizi durnukly hil, bäsdeşlik bahasy we satuw hyzmatyndan soň gowy satmak üçin dünýä derejesine çykarýar. Müşderiler bilen işewür gatnaşyk gurmagy tüýs ýürekden umyt edýäris. Bütin dünýä.

HABARLAR

habarlar01

Süýşýän maşynyň hyzmat möhletini nädip uzaltmaly

Slitter häzirki wagtda köp pudaklarda giňden ulanylýar.Ulanylanda, enjam könelýär we ulanyş wagty azalýar.Süýşürijiniň hyzmat möhletini nädip uzaltmaly?Kunshan Haojin uanuan Elektrik Tehnologiýa Co., Ltd .. siziň bilen maslahatlaşar.

Shake şah kesýän maşyny bilmek
Ulanyş gerimi Bu enjam esasan mata lentasyny, maska ​​lentasyny, iki taraply lentany, ýelimleýji lentany, köpük lentasyny, kraft kagyzy ...
Her gün yzyna gaýtaryjy serişdäni nädip saklamaly
Yza gaýtarmak kagyz, film, ýelimleýji lenta we ş.m. üçin ulanylýan enjamlaryň bir görnüşidir ... Maksady ...